Директорот на Катастар: Премиерот и Претседателот живеат…

Директорот на агенцијата за катастар на недвижности…