СОНК: Изгубените часови на учениците ќе се…

Скратената наставна програма предвидува наставната содржина да…