Во првиот квартал 5.919 продажби на недвижности…

Во базата на Регистарот на цени и…