Државниот завод за статистика ќе спроведе пробен…

Со Пробниот попис ќе бидат опфатени одреден…