Централниот регистар одобри основање на бугарскиот универзитет…

Централниот регистар ја одобри пријавата за основање…