ОН зaгрижени за бeзбедноста на рускиот член…

Седиштето на ОН презема соодветни мерки за…