Mолк од министерството за труд и социјала:…

Право на гарантирана минимална помош има домаќинство…