(Анализа на Република)ЕУ И НАТО СО ЈАСНИ ПОРАКИ: Нема интеграција без сменето име

Поврзано

ДАЛИ ГЕРМАНИЈА ЗНАЕЛА ЗА КОРОНАТА УШТЕ ВО 2012 ГОДИНА?

Ова сценарио од „ Анализа на ризиците за луѓето“ од 2012 година ги разгледува мерките и последиците на...

Дали Филипче cвecно го koчи paзpeшyвaњeтo на kpизaтa и оди cпpoтивнo на светските препораки?

Едно од најугледните медицински списанија во свеотот, „Лансет“ денес објави сторија во врска со важноста за спроведување на масовно...

СВЕТОТ НИКОГАШ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА БИДЕ ИСТ: Траорно „писмо од иднината“ на италијанската писателка Франческа Меландри

Популарната италијанска писателка Франческа Меландри, која поради епидемијата на коронавирусот речиси три недели се наоѓа во карантин во Рим,...

Не тре­ба­ше мно­гу за За­ев да се отво­ри. Да, це­ли че­ти­ри пр­сти. За „отво­рот“ му тре­баа ни по­ве­ќе, ни по­мал­ку, ту­ку „це­ли“ 10 де­на. Мно­гу вре­ме, ама до­кол­ку сте ин­сект и жи­ве­е­те са­мо еден ден ка­ко ед­нод­не­вки­те поз­на­ти ка­ко мај­ски му­шич­ки. Уште по­ин­те­рес­но е што се ра­бо­ти за аме­ри­кан­ски ин­сект, не­ли?! Да, и тој, ка­ко и не­кои по­ли­ти­ча­ри, жи­вее мно­гу по­дол­го пред ме­та­мор­фо­за­та, пер­и­од ко­га од лар­ва ста­ну­ва пре­кра­сен ле­тач­ки ин­сект што „трае“ са­мо еден единс­твен ден. Ви ли­чи ли аме­ри­кан­ска­та мај­ска му­шич­ка на еден ма­ке­дон­ски по­ли­ти­кант, лик што це­ли три го­ди­ни ја уни­шту­ва­ше сопс­тве­на­та др­жа­ва са­мо за да дој­де на власт и пре­ку ре­жи­ра­на ме­та­мор­фо­за да ста­не пре­тсе­да­тел на Вла­да? Си­те слич­но­сти со ви­стин­ски­те ли­ко­ви се слу­чај­ни, ве­лат во Хо­ли­вуд. Но ова е Ма­ке­до­ни­ја, ма­кар и му­шич­ка­та би­ла аме­ри­кан­ска.

А кој мо­же нај­до­бро да го отво­ри квис­лин­гот ма­ски­ран во ру­во на мур­тин­ски спа­си­тел? Кој фа­ктор мо­же нај­до­бро да го из­ну­ди фрој­дов­ско­то приз­на­ние за пла­нот со име­то?

Се­ка­ко, кој друг ако не Бри­сел. По­до­бро ка­жа­но, го отво­ри ток­му тој што го до­не­се на власт. До­бро, да не му ги од­зе­ма­ме приз­на­ни­ја­та и огром­ни­те зас­лу­ги на ва­шин­гтон­ски­от ата­ви­зам на за­ми­ну­ва­ње, кој има­ше си­лен при­до­нес во ма­ке­дон­ска­та из­бор­на и по­стиз­бор­на ме­стен­ка. Ама за го­ле­ма ма­ка на ам­ба­са­до­рот од ри­дот, пр­во­то „че­ти­ри­прс­но“ отво­ра­ње на За­ев се слу­чи кај не­го­ви­те пос­луш­ни­ци од европ­ска­та фи­ли­ја­ла. Та­кси­рат, ама за Беј­ли, се раз­би­ра, за­тоа што За­ев е во об­ла­ци, т.е. во Вла­да…

 

Брисел е неподготвен за мајсториите на муртинецот?!

Она­ка по­не­дел­нич­ки, не­де­ла­та на спа­си­те­лот му тр­на со бри­сел­ско­то ми­ро­по­ма­за­ние, ја­вен и ја­сен чин пре­ку кој пос­луш­ни­от и „но­во­ро­ден“ син со функ­ци­ја За­ев вле­зе во евро­а­ме­ри­кан­ско­то се­мејс­тво на „гло­бал­но-по­ли­тич­ки­от дух“, по­ли­тич­ка па­ро­ди­ја на на­гра­да со ко­ја, за раз­ли­ка од ви­стин­ско­то ми­ро­по­ма­за­ние, тој до­би све­тов­ни да­ро­ви, кои во не­го­ви­от слу­чај ќе го кре­пат, про­свет­лу­ва­ат и чу­ва­ат во све­тов­ни­от пре­ми­ер­ски жи­вот. Ни­ка­ко во ду­хов­ни­от.

Проб­ле­мот не бе­ше во Евро­пеј­ци­те, кои бес­по­го­вор­но вклу­че­ни во из­вр­шу­ва­ње­то на за­да­чи­те од аме­ри­кан­ска­та игра не ни зна­ат за по­и­мот „проб­лем“ ток­му по­ра­ди ве­шти­на­та на „го­ле­ми­от брат“, кој е за­дол­жен за нив­но ре­ша­ва­ње. Се­га, на­си­ла „по­бри­се­ле­ни­те“ че­да, не­ло­ги­чен збир на Евро­пеј­ци, кои, ина­ку, во­оп­што и не се „ми­ри­са­ат“, ед­но­став­но го на­гра­ди­ја сво­јот нов и на­мет­нат по­си­нок од кој има­ат го­ле­ми, огром­ни оче­ку­ва­ња. Или, се­пак, и нив ги има бра­тот, не Евро­пеј­ци­те. Тие са­мо спро­ве­ду­ва­ат на­ред­би, не­што слич­но ка­ко во Вто­ра­та свет­ска вој­на, не­ли. Проб­ле­мот е што тие сѐ уште не го споз­на­ле сво­јот по­си­нок или, што би рек­ле, не зна­ат со ко­го си има­ат ра­бо­та. Ни­кој во Бри­сел не бе­ше под­го­твен за „мај­сто­ри­и­те“ на За­ев, дејс­тва на кои ма­ке­дон­ска­та јав­ност одам­на отрп­на…

Како Заев се отвори и го издаде планот за името?

А исти­от тој „пре­ми­ер“, во ма­тич­на­та зем­ја, ко­ја те­шко да ја чув­ству­ва ка­ко род­на и та­тко­ви­на, да ти бил поз­нат по ла­га­та, са­мо­де­ман­ти­ра­ње­то, сто­ти­на јав­ни гре­шки и не­по­сто­ја­но­ста. А до­тич­ни­те не­ин­фор­ми­ра­ни Евро­пеј­ци, иа­ко од лич­ни или „брат­ски“ ин­те­ре­си, се фа­ти­ја на оро со не­го.

Ду­зи­на па­ти, то­гаш са­мо ка­ко ли­дер на СДСМ, За­ев „не са­кај­ќи“ ги из­да­ва­ше сво­и­те пла­но­ви. Во те­кот на акут­на­та, на­мет­на три­го­диш­на кри­за, Фрој­до­ви­от комп­лекс бе­ше че­сто при­су­тен во дејс­тва­та на ка­ми­ка­ѕи по­ли­ти­ча­рот. Пси­хи­ја­три­ско­то об­јас­ну­ва­ње е де­ка ко­га не­што ве при­ти­ска, вие не­свес­но, пре­ку одре­де­ни иска­зи и збо­ро­ви, ги откри­ва­те сво­и­те ма­ки и пла­но­ви. Та­ка бе­ше и во Бри­сел. Иа­ко, мно­гу­ми­на мис­лат де­ка во по­со­че­ни­ов слу­чај се ра­бо­ти за ком­би­на­ци­ја на Фрој­до­ви­от и на Еди­по­ви­от комп­лекс, за­тоа што со на­ме­ри­те за ид­ни­на, пре­ми­е­рот опре­де­лен од Бри­сел уште пред да би­де наз­на­чен, очиг­лед­но, ќе си ја е.. мај­ка­та. Или та­ка ба­рем пла­ни­ра. Збо­ру­ва­ме за Ма­ке­до­ни­ја, ко­ја по­ве­ро­ја­но не­кој и не ја сме­та за мај­ка…

Ка­ко и да е, не нав­ле­гу­вај­ќи во па­три­от­ски­те чув­ства на чо­ве­кот што пред са­мо не­кол­ку го­ди­ни приз­на де­ка ним тие не им „ли­чат“ т.е. при­ле­га­ат, исти­от во Бри­сел, по­не­сен од еу­фо­ри­ја­та на мо­мен­тот што го че­кал и за кој со­ну­вал це­ли­от свој жи­вот, го­ди­ни во кои др­жа­ва­та до­жи­веа не­ви­де­на мо­рал­на и по­ли­тич­ка кри­за и по­дел­би, За­ев се „отво­ри“ ток­му во со­ну­ва­ни­от град. И при пос­лед­на­та сред­ба со ге­не­рал­ни­от се­кре­тар на НАТО, Јенс Стол­тен­берг, мал­ку и се за­бо­ра­ви:

„Има ал­тер­на­ти­ви. Ние се на­де­ва­ме де­ка со при­вре­ме­на­та ре­фе­рен­ца (ПЈРМ т.е. FYROM) ќе до­би­е­ме по­ка­на за да ста­не­ме член­ка на НАТО и во исто вре­ме ќе про­дол­жи­ме со раз­го­во­ри­те со Гр­ци­ја за про­це­сот во ЕУ. Ние оче­ку­ва­ме со при­вре­ме­на­та ре­фе­рен­ца да до­би­е­ме по­ка­на од НАТО, во сог­лас­ност со до­го­во­ри­те со Гр­ци­ја, а до­де­ка трае ра­ти­фи­ка­ци­ја­та кај 29 член­ки на али­јан­са­та, има две го­ди­ни за до­пол­ни­тел­но да се нај­де ре­ше­ние. Има мно­гу ал­тер­на­ти­ви, мно­гу за­ви­си од на­ши­от ју­жен со­сед, но ние ба­ра­ме при­чи­на по­ве­ќе за по­зи­тив­ни ре­ше­ни­ја за ста­бил­ност, а тоа е најм­но­гу мож­но ако Ма­ке­до­ни­ја вле­зе во НАТО“, си приз­на За­ев.

Аха, зна­чи тоа бил пла­нот на СДСМ и на ти­ран­ска­та ко­а­ли­ци­ја? НАТО да да­де по­ка­на, мо­же­би и ЕУ не­ка­кво на­ве­сту­ва­ње за пре­го­во­ри, чин што би го сим­бо­ли­зи­рал мор­ко­вот по кој би ско­кал и со кој би се за­ни­ма­вал и под­ла­жу­вал на­ро­дот, а во ме­ѓу­вре­ме, ма­кси­мум за 24 ме­се­ци, до­де­ка 29 член­ки нѐ „ра­ти­фи­ку­ва­ат“, За­ев и ком­па­ни­ја да ни го „ра­ти­фи­ку­ва­ат“ иден­ти­те­тот и да нај­а­дат „ре­ше­ние“ за име­то? А ре­ше­ни­е­то зна­чи не­го­ва про­ме­на, ту­ка не­ма ни­ка­кви ди­ле­ми. И, за жал за За­ев, не­ма мно­гу ал­тер­на­ти­ви. Име­то е ед­но и гла­си Ма­ке­до­ни­ја, Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја. Му се до­па­ѓа­ла без­ал­тер­на­тив­но­ста или не, но на­ро­дот не са­ка не­го­ва про­ме­на, 86 про­цен­ти од Ма­ке­дон­ци­те, спо­ред пос­лед­на­та ан­ке­та, се про­тив.

Фројд, Хан, Заев и долговите кон „чадорот“

Увер­ти­ра на За­ев му беа Туск, Мо­ге­ри­ни, Хан и Стол­тен­берг, кои ка­ко во хор си ка­жаа де­ка не­ма шан­си за влез со не­ка­кво си ПЈРМ, кол­ку тоа и да зву­чи срам­но. Јок, и за ЕУ и за НАТО мо­ра да се сме­ни устав­но­то име, а тоа да го при­фа­ти и Гр­ци­ја. Без „амин“ на Ати­на, не би­ва, по­ра­ча Бри­сел.

Ин­ди­ка­тив­но, или по­ве­ро­јат­но она­ка со­ци­јал­де­мо­крат­ски скро­е­но и из­вр­те­но, двај­ца­та со­го­вор­ни­ци што да­доа из­ја­ви во жи­во, на прес-кон­фе­рен­ци­ја, го по­ра­чаа со­се­ма исто­то, а двај­ца­та што по­ми­наа са­мо со со­оп­ште­ни­ја (Туск и Мо­ге­ри­ни) беа „пре­за­до­вол­ни“ од но­ва­та вла­да и од ре­фор­ми­те што ќе сле­ду­ва­ат, ка­жа ка­би­не­тот на За­ев. По на­ви­ка, очиг­лед­но, не­кој, пак, не­што не­ко­му му пре­мол­чел, но Хан и Стол­тен­берг ги из­да­доа. Беа де­цид­ни, по­де­цид­ни здрав­је:

„Че­ка­ме за­ем­но ре­ше­ние за име­то“, по­ра­ча јас­но ге­не­рал­ни­от се­кре­тар на НАТО, а Јо­ха­нес Хан му се на­до­вр­за со збо­ро­ви­те: „Тре­ба да се нај­де за­ед­нич­ко ре­ше­ние, но ако вле­гу­ва­ме со отво­рен ум во раз­го­во­ри­те, тоа е мож­но. Се­ко­гаш има на­чин за да се прид­ви­жат ра­бо­ти­те и мо­ра да ра­бо­ти­ме на тоа. Мо­ра да се нај­де ре­ше­ние при­фат­ли­во за си­те“. Евро­ко­ме­са­рот, со­на­род­ник на пси­хо­ло­гот, чиј­што комп­лекс За­ев че­сто го пре­зен­ти­ра, пре­врт­лив лик што до вче­ра за опо­зи­ци­ски­те, се­га пров­ла­ди­ни ме­ди­у­ми има­ше стра­шен конф­ликт на ин­те­ре­си и ак­ции во „Но­во­ма­тик“ и во ге­вге­ли­ски­те ка­зи­на, про­дол­жи со кон­ста­та­ци­ја­та: „Не­ма да би­де лес­но, мно­гу­ми­на се оби­ду­ваа со го­ди­ни, но се­га има нов мо­мент и убе­ден сум де­ка мо­же­ме да ја иско­ри­сти­ме си­ту­а­ци­ја­та и да на­пра­ви­ме про­грес“.

Има­ло но­ва кон­сте­ла­ци­ја? А тоа са­мо но­ва, За­е­ва вла­да да ти би­ла. Сѐ дру­го кај два­та со­се­ди е ста­ро. Аха…

Амбицијата на Заев и новиот момент на Хан

Стол­тен­берг че­ка, Хан ви­де нов мо­мент, а Туск и Мо­ге­ри­ни га­ран­ти­ра­но се на ма­ка што ни­кој не ги пре­не­се нив­ни­те по­ра­ки за нуж­но­ста од про­ме­на на име­то? Ма­ша­ла.

Се­то тоа, фи­лу­ва­но со не­бу­ло­зи­те за по­треб­ни ре­фор­ми и ка­кви ли не бу­да­ла­шти­ни. На се­то тоа, ста­ти­стот За­ев ќе му из­ја­ви на пре­тсе­да­те­лот Туск: „Ам­би­ци­оз­ни сме би­деј­ќи е за­гу­бе­но мно­гу вре­ме во евро­ин­те­гра­ци­ски­от про­цес на Ма­ке­до­ни­ја“.

Уште ед­но Фрој­дов­ско приз­на­ние, кое тре­ба да се до­пол­ни со об­јас­ну­ва­ње­то – „чу­му мно­гу вре­ме е за­гу­бе­но“, или, по­до­бро ка­жа­но, во сти­лот на еден наш по­ра­не­шен шеф на др­жа­ва­та – „кој го тоа за­гу­би?“

Би би­ло фер За­ев да приз­нае де­ка тој и не­го­ва­та со­ци­јал­де­мо­крат­ска бо­лу­мен­та се нај­го­ле­ми­те ви­нов­ни­ци за три­го­диш­ни­от за­стој и за гу­бе­ње­то на пре­по­ра­ка­та за пре­го­во­ри од ЕК, кол­ку таа и да е три­ви­јал­на и без­о­браз­на. Уште по­до­бро би би­ло и Бри­сел да приз­нае де­ка и ВМРО-ДПМНЕ на­пра­ви мно­гу ре­фор­ми, ама не бе­ше до нив. Уто­пи­ја од ба­ра­ња, не­ли.

Се­га, пак, из­ле­гу­ва де­ка мур­тин­ски­от спа­си­тел, всуш­ност, нѐ спа­су­ва од са­ми­от се­бе?! Са­ка ли да ка­же де­ка по три го­ди­ни и куп глу­по­сти, „ре­во­лу­ции“, „бом­би“ и што ли уште не, се­га не­ма кој да ги пра­ви иди­от­шти­ни­те што го до­не­соа на власт по­ра­ди фа­ктот де­ка нив­ни­от автор се­га е на власт? Са­ка­ше ли „ам­би­ци­оз­ни­от“ автор и из­вр­ши­тел на кри­за­та да ка­же де­ка се­га „ча­до­рот“ ќе би­де ми­ло­стив кон но­ва­та, по­доб­на власт и де­ка не­ма да ја ку­ди, ис­пра­ва и тол­чи пре­ку сво­и­те со­ро­со­ид­ни ме­ди­у­ми и ду­зи­на­та НВО? Та­ка ли ќе се на­до­пол­нат три­те го­ди­ни, кои ја вра­ти­ја Ма­ке­до­ни­ја два­е­сет го­ди­ни на­на­зад во од­нос на ме­ѓу­на­род­ни­от имиџ? Не ве­ру­ва­те?

Пра­ша­ње: Ка­де се Беј­ли, Пломп, Жбо­гар, Сте­фан­сон и Ал­ха­у­зер, де­жур­ни­те кри­ти­ча­ри на прет­ход­на­та власт, да про­ко­мен­ти­ра­ат не­што (што би­ло) за кри­ми­но­ге­ни­от со­став на За­е­ви­от ка­би­нет, не­ми­е­ни­от во­зен парк со кој се во­зат нив­ни­те дип­ло­ма­ти на ми­ну­ва­ње, сме­на­та на Звр­лев­ски, по­пу­ли­стич­ки­те ре­фор­ми во обра­зо­ва­ни­е­то и ре­ди­ца дру­ги ка­та­стро­фал­ни утки? Ви не­до­сти­га­ат ли кри­ти­ки­те кон вла­ста на веч­ни­те „про­фе­си­о­нал­ни оз­бо­ру­ва­чи“, ме­ди­у­ми што се­га пе­ат хим­ни и со­ста­ви­ја це­ли збир­ки за но­ви­те вла­сто­дрш­ци? Ви­де­те ги са­мо фал­ба­џи­ски­те нас­лов­ни стра­ни­ци и ТВ-днев­ни­ци, де­бат­ни еми­сии, до­вол­но е. Ах, да. Исти­те овие ме­ди­у­ми што ни­ко­гаш не го на­ре­коа Гру­ев­ски со ти­ту­ла­та, а кои се­га збо­рот „пре­ми­ер“ не го ва­дат од уста при се­кое За­е­во спо­ме­ну­ва­ње, ма­кар би­ло 100 па­ти во при­ло­гот. Та­фто­ло­ги­ја за нив не по­стои, ба­рем се­га.

Или ка­де ис­чез­наа же­сто­ки­те не­ра­ни­мај­ков­ци од НВО, кои се­кој ден пра­веа по 10 прес-кон­фе­рен­ции и исто тол­ку со­оп­ште­ни­ја за ка­та­стро­фал­ни­от ефект на ми­на­та­та вла­да? Ачик ме­та­мор­фо­за, не­ба­ре се мај­ски му­шич­ки. По тол­ку го­ди­ни жи­вот ка­ко лар­ви во „под­зем­је­то“, се­га дој­де вре­ме за ко­ри­сте­ње на бла­го­да­тот. Па ле­та­ат ли ле­та­ат, це­лос­но об­зе­ме­ни од споз­на­ни­е­то де­ка ги до­не­соа „сво­и­те“ на власт.

А вие, вие и на­та­му пра­шу­вај­те се и „те­пај­те си ја гла­ва­та“ што ќе би­дат но­ви­те ре­фор­ми. Освен по­пу­ли­стич­ки­те уки­ну­ва­ња на ек­стер­но, ра­ди­о­ди­фуз­ни та­кси, вра­ќа­ње евти­на стру­ја, нѐ че­ка­ат и дру­ги се­ри­оз­ни и ан­ти­на­ци­о­нал­ни ре­фор­ми, би­де­те уве­ре­ни во тоа, за­тоа што дол­гот мо­ра да се вра­ти. Ал­бан­ски­те пар­тии че­ка­ат да „слег­не“ пр­вич­на­та еу­фо­ри­ја, па по­у­че­ни од „ча­до­рот“, ќе си го по­ба­ра­ат сво­е­то. Акт во кој дво­ја­зич­но­ста, очиг­лед­но, ќе би­де ми­но­рен дел од при­ка­ска­та на За­ев, Ка­са­ми, Ах­ме­ти и на Се­ла. Ви­стин­ска­та ре­фор­ма, очиг­лед­но, ќе би­де мно­гу по­дра­ма­тич­на и по­сил­на. Са­мо, свес­ни ли се неј­зи­ни­те из­ве­ду­ва­чи де­ка оби­дот за неј­зи­на ре­а­ли­за­ци­ја ќе им ја до­не­се суд­би­на­та на ед­нод­нев­на­та мај­ска­та му­шич­ка? Зна­ат ли не­до­вет­ни­те ко­рис­ни­ци на „ча­до­ро­ви­те“ до­бра де­ка на­ро­дот не­ма да доз­во­ли не­кој да му ги ре­фор­ми­ра име­то и иден­ти­те­тот. Ни се­га, ни две го­ди­ни по­тоа. Ни­ко­гаш…

 

Клетников: Ќе ја спаси ли главата тој што ќе го продаде името?

Це­ли­от наш жи­вот ка­ко ко­ле­ктив­на ме­мо­ри­ја и би­тие, ве­ли по­е­тот и член на „Ма­ке­дон­ски ма­ни­фест“, Ефтим Клет­ни­ков, из­ви­ра ток­му од име­то.

Клетников: Тоа е ге­не­за­та, пра­из­во­рот на на­ше­то по­сто­е­ње, тре­зо­рот во кој се скла­ди­ра­ни си­те на­ши ве­ко­ви и ми­ле­ни­у­ми, си­те кул­тур­но-ци­ви­ли­за­ци­ски бла­га на на­ши­от дух што му ги има­ме по­да­ре­но на све­тот и на неб­ла­го­дар­на­та ва­ви­лон­ска да­ма Евро­па. Но, без раз­ли­ка на тоа, тие оста­ну­ва­ат наш ду­хо­вен про­из­вод, цар­ски пе­чат на на­ша­та ви­зи­ја за све­тот ка­ко „по­ле за кул­ту­рен нат­пре­вар ме­ѓу на­ро­ди­те“ (Го­це), а не ка­ко по­ле на ко­ло­ни­за­ци­ја и на ма­те­ри­јал­но огра­бу­ва­ње, мо­дел што го за­мис­ли и спро­ве­де во ре­ал­ност Евро­па, ко­ја и по­крај тоа се оби­ду­ва да нѐ учи на де­мо­кра­ти­ја и на ху­ма­ни­зам.

На­ши­те ко­ми­ти го имаа на зна­ме­то сло­га­нот „Сло­бо­да или смрт“, а се­га е вре­ме тој сло­ган на но­во­то ма­ке­дон­ско зна­ме да гла­си „Име или смрт“.

Во пос­лед­но вре­ме се за­го­ва­ра сѐ пог­лас­на кам­па­ња за про­даж­ба на име­то, а со цел за влез во НАТО и во ЕУ, две­те ор­га­ни­за­ции што со го­ди­ни нај­бе­скру­по­лоз­но нѐ по­ни­жу­ва­ат и уце­ну­ва­ат. НАТО е кри­ми­нал­на ор­га­ни­за­ци­ја, ко­ја е еден од глав­ни­те стол­бо­ви на аме­ри­кан­ски­от др­жа­вен те­ро­ри­зам за кој во­деч­ки­от аме­ри­кан­ски ин­те­ле­кту­а­лец Но­ам Чом­ски на­пи­ша не­кол­ку су­штин­ски кни­ги. Па се­га, што са­ка­ат не­ка мис­лат за не­го на­ша­та но­ва Вла­да и на­ши­те ста­ри нев­ла­ди­ни ор­га­ни­за­ции, сто­ти­на, кои ни­ту ед­наш не ја спо­ме­на­ле дра­ма­та со на­ше­то име, а не, пак, да се за­гри­жат за неа. Но за тоа се и пла­те­ни. ЕУ, исто та­ка, та­ква ка­ква што е, не зас­лу­жу­ва ни­ка­ков по­чит од Ма­ке­дон­ци­те што са­ка да ги обез­ли­чи и иден­ти­тет­ски да ги из­бри­ше.

Па, да­ли на­ви­сти­на но­ва­та на­ша Вла­да ќе се ос­ме­ли квис­лин­шки да на­пра­ви па­кт за про­ме­на на име­то? Кој ѝ го да­ва тоа пра­во? Ре­фе­рен­дум? Не.

Име­то ни­ту е до­би­е­но, ни­ту мо­же да се ста­ва на ре­фе­рен­дум. Са­ка ли не­кој да го об­но­ви ма­ке­дон­ско­то атен­та­торс­тво? Ќе ја спа­си ли гла­ва­та тој што ќе го про­да­де име­то? Мно­гу пра­ша­ња за не­со­ни­ца.

Пишува: Љупчо Цветановски
(Текст објавен во 250. број на неделникот „Република“, 16.6.2017)

Актуелно

ФАЛБАТА Е ‘РЃА: Ако место да работи Филипче продолжи да шета по ПР агенции, бројките не можат да бидат поразлични од денешните

Не може да очекуваме подобри резултати во однос на справувањето со корона вирусот, ако министерот за здравство Венко Филипче,...

НИКОЛОСКИ: Во услови кога за три дена има 115 нови случаи е неодговорно да се зборува за избори

Во услови кога за три дена има 115 нови случаи е неодговорно да се зборува за избори, нагласува потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николоски. Тој...

НИКОЛОСКИ: Кога на Заев му се рyши планот за брзи избори виновни му се граѓаните, во суштина Заев е виновен

Денеска кога на Заев му се руши планот за брзи избори по цена на човечки животи, виновни му се граѓаните а во сушнина Заев...

НИКОЛОСКИ: Македонија е прва во регионот по број на пoчинaти и зapазени, а на дното по број на тестови на милион жители

Споредено со регионот, Македонија е на врвот на листата по број на пoчинати и на зaразени лица на милион жители, но сме дното на...

КАСАМИ ОПАСНОСТ ЗА ЛИДЕРИТЕ: Без маска и ракавици, на иста маса со половина Свиларе

Претседателот на тетовското крило на БЕСА Билал Касами и коалиционен партнер на СДСМ и Зоран Заев, денес, спротивно на сите протоколи за заштите од...

Повеќе вести