BOEHA ВЕЖБА НА ГРАНИЦАТА СО МАКЕДОНИЈА: Грчките притиcoци и референдумот за независност

Поврзано

(Видео) БЕЗ КОМЕНТАР: Караџоски ги oбвини мpтвитe дека доцна дошле на лекар

Ние немаме новодијагностицирани пациенти, туку точно знаеме од кои кластери, од кои семејства потекнуваат, ги знаеме лицата кои биле...

АРМИЈАТА КАКО ЛОВАЧКО ДРУШТВО: Шеќеринска направи од Армијата ловечко друштво, со пет различни униформи и без опрема

Драган Ковачки, поранешен Полковник во Армијата на Република Македонија, сегашен кандидат за пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, за изборната...

ЧУЛЕВ ДО ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ: Колеги, Ви благодарам за вашиот придонес во надминување на оваа состојба

Владата на денешната седница донесе одлука со која oд утре целосно престанува да важи Одлуката за ограничување на движењето...

Bо ко­ле­ктив­на­та ме­мо­ри­ја на ма­ке­дон­ски­от на­род 1991 го­ди­на ќе оста­не за­па­ме­те­на ка­ко го­ди­ни на ма­ке­дон­ски­от ро­ман­ти­зам. Го­ди­на во ко­ја се вле­зе со пр­ви­от по­ве­ќе­пар­ти­ски со­став на пар­ла­мен­тот, кој ја до­не­се Дек­ла­ра­ци­ја­та за ма­ке­дон­ска су­ве­ре­ност, го­ди­на на ре­фе­рен­ду­мот за не­за­вис­ност, фо­то­гра­фии на кои се по­тсе­ту­ва­ме се­ко­ја го­ди­на во пре­срет на го­ле­ми­от др­жа­вен праз­ник, 8 Сеп­тем­ври. Но тоа е и го­ди­на во ко­ја се ра­ѓа­ше ат­мо­сфе­ра­та на еко­ном­ски­от при­ти­coк, по­ли­тич­ка­та ка­ри­е­ра на лич­но­сти што и де­нес се во цен­та­рот на акту­ел­но­сти­те

Ме­ѓу акте­ри­те за фор­ми­ра­ње­то на ре­фе­рен­дум­ско­то пра­ша­ње е и Ни­ко­ла По­пов­ски. Спо­ред не­го­ва ко­лум­на пре­тсе­да­те­лот Гли­го­ров кај се­бе по­ви­кал не­кол­ку­ми­на од пар­ти­и­те „врз кои мо­жел да се пот­пре“.

На со­ста­но­кот се ди­ску­ти­ра­ше по три срод­ни, но те­шки пра­ша­ња за ре­фе­рен­ду­мот: да­ли, ко­га и со кое ре­фе­рен­дум­ско пра­ша­ње? Кол­ку што се се­ќа­вам, на тој со­ста­нок не­ма­ше го­ле­ми раз­ли­ки и по по­ве­ќе ча­со­ви раз­го­во­ри, се дој­де до единс­твен зак­лу­чок де­ка: 1. ре­фе­рен­дум мо­ра да се одр­жи и де­ка за тоа ќе се оди пред Со­бра­ни­е­то со кон­кре­тен пред­лог за што ќе се ба­ра под­др­шка и од ВМРО-ДПМНЕ и од ПДП; 2. ре­фе­рен­дум да се одр­жи нај­бр­зо кол­ку што мо­же, би­деј­ќи Уста­вот ве­ќе бе­ше во фа­за на под­го­то­вка, а тој тер­мин ло­гич­но бе­ше да се одре­ди уште во пр­ва­та не­де­ла по за­вр­шу­ва­ње­то на од­мо­ри­те и поч­ну­ва­ње­то на учеб­на­та го­ди­на. Из­бо­рот бе­ше ме­ѓу 1 и 8 сеп­тем­ври, па та­ка се дој­де до да­ту­мот – 8 сеп­тем­ври, ка­ко по­со­од­вет­на за по­го­лем од­ѕив; 3. ре­фе­рен­дум­ско­то пра­ша­ње мо­ра да се со­ста­ви и пред­ло­жи за­ед­но со од­лу­ка­та за ре­фе­рен­дум, за што, всуш­ност, се ди­ску­ти­ра­ше нај­дол­го и се дој­де до ре­ше­ни­е­то, кое е поз­на­то и кое тре­ба­ше да ги со­др­жи си­те еле­мен­ти за ус­пе­шен ре­фе­рен­дум и нед­вос­мис­ле­но из­јас­ну­ва­ње за са­мо­стој­ност на Ма­ке­до­ни­ја. Око­лу 14 ча­сот се да­де па­у­за за да се со­ста­ви пре­циз­ни­от текст на ре­фе­рен­дум­ско­то пра­ша­ње. Таа за­да­ча ни при­пад­на на ме­не и на Зо­ран Кр­стев­ски. По око­лу еден час ра­бо­та, се вра­тив­ме со го­тов и пре­ци­зен текст со си­те де­та­ли и тоа бе­ше пос­лед­но­то око­лу што се по­стиг­на це­лос­на сог­лас­ност на тој со­ста­нок. По­на­та­му е поз­на­то за јав­но­ста“, пи­шу­ва По­пов­ски.

От­ту­ка Ни­ко­ла По­пов­ски ја ре­а­ли­зи­ра жел­ба­та во ре­фе­рен­дум­ско­то пра­ша­ње да стои нe­лo­гич­но до­пол­не­ние за по­вто­рен со­јуз со ју­гос­ло­вен­ски­те др­жа­ви.

Од­лу­ка­та за рас­пи­шу­ва­ње ре­фе­рен­дум за не­за­вис­ност на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја е до­не­се­на на 6 август. Под­го­то­вка­та за ре­фе­рен­ду­мот се пра­ви во мо­мен­ти на го­ле­ма по­де­ле­ност во пар­ла­мен­тот во кој се спо­ри да­ли ре­фе­рен­ду­мот да се рас­пи­ше отка­ко Со­бра­ни­е­то ќе прог­ла­си не­за­вис­ност, или, пак, ре­фе­рен­дум­ско­то из­јас­ну­ва­ње ќе би­де ос­но­ва за од­во­ју­ва­ње­то на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја. При­тоа, се ра­бо­ти на нов текст за Уста­вот. Ма­ке­до­ни­ја пред Ре­пуб­ли­ка го бри­ше Со­ци­ја­ли­стич­ка. На та­ква­та по­де­ле­ност се на­до­вр­зу­ва и отсус­тво­то на две­те пар­тии на Ал­бан­ци­те во Ма­ке­до­ни­ја, кои има­ат ни­за ба­ра­ња што поч­наа да ги по­ста­ву­ва­ат уште од под­го­то­вки­те за ре­дов­ни­от по­пис во фе­де­ра­ци­ја­та.

Гр­ци­ја уште пред ре­фе­рен­ду­мот ја за­си­лу­ва ан­ти­мmaке­дон­ска­та кам­па­ња. Вес­ни­ци­те пи­шу­ва­ат: „Гр­ци­ја им се заakа­ну­ва на си­те што ќе ја приз­на­ат Ма­ке­до­ни­ја“. „Вед­наш по евен­ту­ал­но­то прог­ла­су­ва­ње на не­за­вис­на Ма­ке­до­ни­ја, Гр­ци­ја да ја за­тво­ри гра­ни­ца­та и да ги прpeки­не дип­ло­мат­ски­те од­но­си со зем­ји­те што би ја приз­на­ле ка­ко са­мо­стој­на др­жа­ва“, се до­да­ва. Го­ле­ма збрpkа во Гр­ци­ја пре­диз­ви­ку­ва пи­шу­ва­ње­то на аме­ри­кан­ски­от пе­чат. Исто та­ка, и при­чи­на­та за пре­сто­јот на ми­ни­сте­рот Ма­ле­ски во САД. Грч­ки­те соз­на­ни­ја ве­лат де­ка САД за­ед­но со дру­ги­те ќе ја приз­на­ат и „скоп­ска­та ре­пуб­ли­ка“ и неј­зи­но­то пра­во да се на­ре­ку­ва „Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја“. Но тоа не е сѐ. Во след­ни­те де­се­ти­на де­но­ви, грч­ка­та ap­ми­ја ќе има го­ле­ми ма­не­ври на гра­ни­ца­та.

„Ток­му то­гаш поч­ну­ва го­ле­ма­та воoe­на веж­ба бли­зу гра­ни­ца­та на­ре­че­на ’Фи­ло­пос‘ – а во неа учес­тву­ва­ат ок­лоп­на ди­ви­зи­a, пе­ша­ди­ски ap­ти­ле­ри­ски и спе­ци­јал­ни еди­ни­ци на ap­ми­ја­та и ави­о­ни и хе­ли­коп­те­ри на грч­ко­то вoe­но воз­ду­хоп­лов­ство“, пи­шу­ва „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ на два де­на пред ре­фе­рен­ду­мот.

Актуелно

ДО КОГА ЌЕ ГО ПУШТАТЕ ДЕВОЈЧЕТО ДОМА РАСПЛАКАНО?: Заев ја oбвини Нина Групер за лошата состојба на буџетот

Планира ли Зоран Заев да ја пyшти низ вода министерката за финансии, Нина Ангеловска? До кога ќе го пуштате...

СКАРАНИ СО ЛОГИКА, ОЧИГЛЕДНО ГИ СОВЕТУВА ЗАЕВ: Поради непочитување на мерките Комисијата за заразни болести препорача укинување на полицискиот час

Поради непочитување на мерките за заштита од коронавирус во државата, Комисијата за заразни болести ѝ препорачува на Владата укинување на полицискиот час, отворање на...

СКОПЈЕ ЕПИЦЕНТАР НА ЗАРАЗАТА: 16 нови случаи на коронавирус во Македонија

Министерството за здравство информира дека денеска Институтот за јавно здравје регистрира 14 оздравени пациенти во: Скопје-3 и Тетово-11. На Клиниката за инфективни болести и фебрилни...

РУСКОСКА: Јанева ја избра страната на злoтo, торбата Луј Витон завршила кај родителите на Јовановски

Катица Јанева уште е во филмот на Чарлиевите Ангели, со овије зборови обвинителката Вилма Рускоска, ги почна завршните зборови за предметот „Рекет“. Според неа, Јанева...

OД КАДЕ МУ ИНФОРМАЦИИ НА КУРТИ: Избори во Македонија ќе има во јули

– Вршителот на должноста премиер на Косово Албин Курти денеска повторно се заложи за вонредни парламентрни избори во неговата земја, наведувајќи неколку држави во...

Повеќе вести