Во Македонија се докторира за една наместо…

Добар дел од докторските дисертации кај нас…